Search


 
Issue Title
 
Vol 8, No 2 (2013): กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (General Education Program Curriculum Development Correspondent with Yala Rajabhat University Context) Abstract  PDF
กฤษฎา กุณฑล นาตยา ปิลันธนานนท์
 
Vol 11, No 2 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการโรงแรมในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Abstract  PDF
กานต์ อ่อนน้อม
 
Vol 12 (2017): (Suppl.) กุมภาพันธ์ 2560 กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในศตวรรษที่ 21 Abstract  PDF
ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, จินตกานด์ สุธรรมดี
 
Vol 12 (2017): (Suppl.) กุมภาพันธ์ 2560 พัฒนาการของรถไฟไทยกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในอนาคต Abstract  PDF
อาทิตย์ อินธาระ, เพียรพิทย์ โรจนปุณยา, นราธร สายเส็ง
 
Vol 12 (2017): (Suppl.) กุมภาพันธ์ 2560 การพัฒนาแบบวัดการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัว Abstract  PDF
พัชรี คมจักรพันธุ์, ขวัญตา บาลทิพย์, ขนิษฐา นาคะ, ศิริวรรณ พิริยะคุณธร
 
Vol 13, No 1 (2018): มกราคม-เมษายน 2561 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract  PDF
จรุณี เก้าเอี้ยน
 
Vol 11, No 2 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ Abstract  PDF
เฉลิม จักรชุม
 
Vol 8, No 1 (2013): มกราคม-มิถุนายน 2556 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาลิเกป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช (Guidelines for Conserving and Developing Likae Paa in Nakhon Si Thammarat Province) Abstract  PDF
ธีรวัฒน์ ช่างสาน
 
Vol 12, No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูระดับประถมศึกษา Abstract  PDF
อนุชิต จันทศิลา, พจมาน ชำานาญกิจ, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์
 
Vol 10, No 1 (2015): มกราคม-มิถุนายน 2558 การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข Abstract  PDF
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ
 
Vol 13, No 1 (2018): มกราคม-เมษายน 2561 การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้วยการเป็นพี่เลี้ยง : การศึกษา เชิงปรากฏการณ์วิทยา Abstract  PDF
ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ, ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
 
Vol 12, No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract  PDF
ประจักร์ เข็มใคร
 
Vol 11, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาสถาบันการพลศึกษา Abstract  PDF
พิทักษ์ ทิพย์วารี, วสันต์ อติศัพท์, ชิดชนก เชิงเชาว์, สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
 
Vol 12, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก Abstract  PDF
สุนิสา สก๊อต, สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, พัชรี ผลโยธิน
 
Vol 12, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Abstract  PDF
อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง, รุซณี ซูสารอ
 
Vol 12, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาเครื่องแต่งกายโนราภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช Abstract  PDF
ธีรวัฒน์ ช่างสาน
 
Vol 12, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การสืบสานการแสดงรองเง็งตันหยงโดยใช้สื่อท่ารำต้นแบบ Abstract  PDF
จรรย์สมร ผลบุญ
 
Vol 1, No 2 (2006): กรกฎาคม-ธันวาคม 2549 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ (The Managerial Behaviors of Executives in Business Sector in the Three Southernmost Provinces) Abstract  PDF
ชมพูนุช ศรีหาพงษ์
 
Vol 1, No 1 (2006): มกราคม-มิถุนายน 2549 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินและปัจจัยที่ส่งเสริมการจำหน่าย (Product Development from Klouy Hin and Factors of Sale Prometion) Abstract  PDF
นันทรัตน์ นามบุรี และจริยา สุขจันทรา
 
Vol 13, No 1 (2018): มกราคม-เมษายน 2561 การพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา Abstract  PDF
ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, อัปสร อีซอ
 
Vol 1, No 1 (2006): มกราคม-มิถุนายน 2549 รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน (Literature-Based Teaching Model for Enhancing Language Development in Preschool Students) Abstract  PDF
เกสรี ลัดเลีย
 
Vol 5, No 1 (2010): มกราคม-มิถุนายน 2553 การพัฒนานักวิจัย : แนวทางที่เป็นไปได้ ( Research Development: A Possible Approach) Abstract  PDF
ปรารถนา เอนกปัญญากุล
 
Vol 3, No 2 (2008): กรกฎาคม-ธันวาคม 2551 เพลงพื้นบ้านดิเกร์ฮูลู : กำเนิด พัฒนาการ และ บทบาทในการขับขาน ( Dikir Hulu : Origin, Development and Role in Lyrics) Abstract  PDF
ภิญโญ เวชโช
 
Vol 3, No 1 (2008): มกราคม-มิถุนายน 2551 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุกับความต้องการของประชาชน (Strategic development plan Municipality Local residents' needs) Abstract  PDF
วรรณวิสา หนูหอม
 
Vol 2, No 2 (2007): กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 การจัดการธุรกิจชุมชน : แนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ( Community Enterprises Management: Effective means to Sustainable Success) Abstract
นัทที ขจรกิตติยา
 
1 - 25 of 25 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"