Search


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2013): มกราคม-มิถุนายน 2556 สภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองและแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส Abstract  PDF
มูนีเร๊าะ ผดุง* สุรชัย สุขสกุลชัย** วิราพรรณ แก้วประพันธ์** สิริพร ศรเรือง*** พิมพรรณ อนันทเสนา**** และ รูซรีนา ปาแนแจกะ*****
 
Vol 11, No 2 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 รูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Abstract  PDF
วิทยา วรพันธุ์, ประสาท เนืองเฉลิม, อมร มะลาศรี
 
Vol 13, No 1 (2018): มกราคม-เมษายน 2561 Information Technology for Collaborative e-Learning: the Measurement and Evaluation of TQF’s Learning Outcomes Abstract  PDF
Dueanchai Chaibuth, Nuttiya Tantranont
 
Vol 11, No 2 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Abstract  PDF
ธนาวุฒิ นิลมณี, ดวงกมล โพธิ์นาค, กฤช สินธนะกุล
 
Vol 8, No 1 (2013): มกราคม-มิถุนายน 2556 การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน ตามหลักเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (Development of Learning Management System Utilizing Quality Information Technology Approach) Abstract  PDF
วิชิต สุขทร* วรชัย เยาวปาณี** วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล*** และ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์*
 
Vol 12, No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 การเรียนรู้รูปแบบโครงงานสู่การเรียนแบบมีส่วนร่วม Abstract  PDF
ศิริพร เพ็งจันทร์
 
Vol 4, No 2 (2009): กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบสารสรเทศด้วยการเรียนการสอนแบบโครงงาน ( Student Capability Development within Innovative Project-based Approach to Teaching Communication via Information Technology System) Abstract  PDF
นันทวดี วงษ์เสถียร
 
Vol 12 (2017): (Suppl.) กุมภาพันธ์ 2560 การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา Abstract  PDF
วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, ชุติมา คำแก้ว
 
Vol 9, No 2 (2014): กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การศึกษาความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานจากการใช้ชุดการสอนด้วยเพลงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม (A Study on the Reading Ability in Basic Words of Students with Learning Disabilities by Using a Musical Learning Set) Abstract  PDF
ปรัชญา รติศานต์พงศ์
 
Vol 12 (2017): (Suppl.) กุมภาพันธ์ 2560 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Abstract  PDF
วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮำหมัดสุกรี ฮะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ, Mercy T. Concepcion
 
Vol 11, No 2 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ Abstract  PDF
เฉลิม จักรชุม
 
Vol 6, No 1 (2011): มกราคม-มิถุนายน 2554 รูปแบบการช่วยเหลือด้านการเรียนต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี (Supportive Learning Model on the Learning Behaviors of Nursing Students) Abstract  PDF
เกศแก้ว สอนดี สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล ประไพ กิตติบุญถวัลย์ และนุสรา นามเดช
 
Vol 13, No 1 (2018): มกราคม-เมษายน 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน Abstract  PDF
พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ศุภลักษณ์ สินธนา
 
Vol 12, No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 สภาพและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 Abstract  PDF
คมคาย ไพฑูรย์
 
Vol 3, No 1 (2008): มกราคม-มิถุนายน 2551 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาเทศบาลตำบลแก่งคอย (Parents’ Expectations on Bilingual Education at Tessaban Pattana School) Abstract  PDF
ศักด์ิชาย เรืองวัชรศักดิ์ จตุพร ศรีแก้ว, รัชนี ค่ายสงคราม, เสาวลักษณ์ กมลศิลป์, ดารุณี การะเกตุ และภัทรภร จันทรางกู
 
Vol 1, No 2 (2006): กรกฎาคม-ธันวาคม 2549 แนวทางการประเมินจริยธรรมที่สนับสนุนความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนในระบบ e-Learning (Approaches to Ethical Assessment Supporting Learner’s Achievement through e-Learning System) Abstract  PDF
ศิริชัย นามบุรี
 
Vol 5, No 2 (2010): กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Scientific Learning Sources and the Educational Benchmark of the Early Childhood Education in the three Southernmost Province of Thailand) Abstract  PDF
กมลรัตน์ คนองเดช
 
Vol 5, No 2 (2010): กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบรำโทนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี (Participation Learning Process to develop Ram Thon Model of Nursing Student in Boromarajonani College of Nursing, Saraburi) Abstract  PDF
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, สุจิรา เหลืองพิกุลทอง และนัยนา ภูลม
 
Vol 5, No 1 (2010): มกราคม-มิถุนายน 2553 การพัฒนารูปแบบและโมดูลซอฟต์แวร์สำหรับประเมินและปรับพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความรับผิดชอบทางการเรียนของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่ง ( Development of Model and Software Module for Ethical Behavior Improvement and Assessment Regarding to Learner’s) Abstract  PDF
ศิริชัย นามบุรี นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์ และมนต์ชัย เทียนทอง
 
Vol 4, No 1 (2009): มกราคม-มิถุนายน 2552 การฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ ( An Effective Training on Technical Writing) Abstract  PDF
พวงทอง พร้อมไท
 
Vol 6, No 1 (2011): มกราคม-มิถุนายน 2554 ผลการเรียนความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Achievement, Attitude, and Satisfaction of Nursing Students Thought by Student Centered Learning Model) Abstract  PDF
เบญจมาภรณ์ นาคามดี ชรินธร ว่องวีระยุทธ์ และอายุพร กัยวิกัยโกศล
 
1 - 21 of 21 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"