เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน
บุคลากร
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับอุดมศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การจัดการความรู้ (Knowledge management)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร
รายงานสรุปการจัดการความรู้
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ ปี 2556
การบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.


ไม่มีรายการ
 


บุคลากรสวพ.เข้าร่วมอบรม "ไคเซ็นฯ" ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อบรมหลักสูตร "ไคเซ็นเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน" ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานให้มีประสิท ...
วันที่ 01 สิงหาคม 2558 ดู 118 ครั้ง
บุคลากรสวพ.เข้าร่วมอบรม Service mind บุคคลากรงานบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้โครงการบริการที่ดี (Service mind) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรอย่างมิอาชีพ หวังเป็นองค์กรแห่งผู้นำในพื้นที่ชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 19 – 2 ...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 143 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัย เมื่ิอวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาฃายแดนภาคใต้ โดยมีดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 119 ครั้ง
 
 

งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 0-7329-9634 Fax. 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center