เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ชื่อ : ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
อีเมล : rung7see@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 30000
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31002
ชื่อ : ดร.นันทา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อีเมล : tata123-2517@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31002
ชื่อ : อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
อีเมล : vakinx@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
ชื่อ : อาจารย์อารยา ชินวรโกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยสำนักงานผู้อำนวยสถาบันวิจัยฯ
อีเมล : arayachin@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31002
ชื่อ : อาจารย์มานพ ทองไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
อีเมล : manop.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 33000
ชื่อ : อาจารย์วิทิต บัวปรอท
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
อีเมล : withit.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 33000
ชื่อ : อาจารย์ปิยะดา มณีนิล
ตำแหน่ง : หัวหน้่างานบริหารงานทั่วไป
อีเมล : piyada.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 33000
ชื่อ : ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
อีเมล : sunit.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล : babysoontornnon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : อาจารย์สุธีรา ศรีสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการและเผยแพร่
อีเมล : sutira.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางเพ็ญศรี สุขไชยยะ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
อีเมล : peep.07@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 30000
ชื่อ : นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล : drohana@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31002
ชื่อ : นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
อีเมล : Bio_2004@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31400
ชื่อ : นางสาวมันทิราวรรณ อุทัยวรรณ
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมวิจัยเพื่อท้องถิ่น
อีเมล : montirawan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31002
ชื่อ : นางสาวฟิตรีนา ดาราแม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
อีเมล : beeda_dari@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
ชื่อ : นางสาวริซมา สาเม๊าะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
อีเมล : hr.srdi@yru.ac.th, iam.risma@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
ชื่อ : นางสาวนัสรี มะแน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ)
อีเมล : Nas_802@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31400
ชื่อ : นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้่าที่วิจัย (ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ )
อีเมล : pa.moh@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31400
ชื่อ : นายซูไบดี โตะโมะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย (ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ)
อีเมล : subai25_191@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31400
ชื่อ : นางตรึงใจ ปานแก้ว
ตำแหน่ง : ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
อีเมล : truengjai.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 99635
ชื่อ : นางสาวซอฟียะห์ สูแป
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มงานส่งเสริมวิจัยฯ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
อีเมล : ya_sofiyah@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
ชื่อ : นายฮาซัน ยะเยริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : hasan.ya@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
ชื่อ : นางสาวรัตนา พงศ์สิงห์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้่าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
อีเมล : nn_anake@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวอำพร ท่าดะ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (งานบริการและเผยแพร่)
อีเมล : naj_wa37@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวนัสรีนา เจะมะ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ (งานบริการและเผยแพร่)
อีเมล : naa_nano@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวนิภาพร สุวรรณโรจน์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์เคมี (งานบริการและเผยแพร่)
อีเมล : chah_suwanrote@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี
อีเมล : twenty_saturday@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 34000
ชื่อ : นางสาวฮานัน หะยียะพา
ตำแหน่ง : ธุรการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
อีเมล : hanan.yoh@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาววรารัญ ธนูศร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้่าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 33000
ชื่อ : นางสาวฮานูณา เฮ็งตาแกะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)
อีเมล : keesongsai_19@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 33000
ชื่อ : นางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 33000
ชื่อ : นางสาวรอซาดา อาแว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ สถาบันฝึกอบรมฯ
อีเมล : rosada.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นางสาวฮุสนา ดือเระ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ สถาบันฝึกอบรมฯ
อีเมล : husna.de@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นางสาวอูลลีญา มามะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ สถาบันฝึกอบรมฯ
อีเมล : ulliya000@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center