เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
งานวารสาร มรย.
คำแนะนำในการเตรียมบทความ
ช่องทางในการส่งบทความ
ติดต่อ
ระบบวารสารออนไลน์
งานบริหารจัดการบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม(บริการวิชาการ)
คำสั่ง/ประกาศ/แผน
โครงการบริการวิชาการที่อนุมัติ
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
โครงการท่าสาป Model
เว็บไซต์โครงการท่าสาปโมเดล
ปฏิทินการดำเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 55
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 56
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 57
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการ Poll
กองบรรณาธิการ
โครงการ
แบบสำรวจ 57
แบบสำรวจ 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการพิเศษ
โครงการสานเสวนาฯ ปี 55
โครงการสานเสวนาฯ ปี 56
โครงการสานเสวนาฯ ปี 57
ข่าว บทความ และวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วีดีโอข่าว/กิจกรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

           1) งานบริหารจัดการงานบริการวิชาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                  - จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการจาก 7 ส่วนราชการ

                                  - จัดทำยุทธศาสตร์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดแผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                                  - ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชนโดยการจัดสรรงบประมาณแก่บุคลกรของมหาวิทยาลัย

                                  - ส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการเชิงพื้นที่ “ท่าสาปโมเดล”

           2) งานบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักงานผู้อำนวยการ

                                  - ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ดังนี้

                                    1) โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

                                    2) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนมแพะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

                                    3) โครงการการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการบริการิชาการในตำบลท่าสาป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

           3) งานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเอกสารวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของรายงานการวิจัย(researcharticle) และบทความปริทัศน์ (review article)ในสาขาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ ให้เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการครอบคลุมทุกสาขา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการวิชาการทุกสาขาได้ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ2ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ปัจจุบันได้ออกเล่มวารสารเป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 จำนวน 500 เล่ม และจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

           4) งานสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์ (Poll)

                                  ปีงบประมาณ 2557

    ได้ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเป็นเล่มรายงาน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

   - ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

   - ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

   - การเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

   - ความปลอดภัยในชีวิตของประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  ปีงบประมาณ 2558

   ได้ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

   - Social Network กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

   - พฤติกรรมการฝ่าสัญญาณไฟจราจร

   - ปีใหม่ ความสุข และความหวัง


 

 
  
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635 E-mail: hr.srdi@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center