เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
งานวารสาร มรย.
คำแนะนำในการเตรียมบทความ
ช่องทางในการส่งบทความ
ติดต่อ
ระบบวารสารออนไลน์
งานบริหารจัดการบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม(บริการวิชาการ)
คำสั่ง/ประกาศ/แผน
โครงการบริการวิชาการที่อนุมัติ
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
โครงการท่าสาป Model
เว็บไซต์โครงการท่าสาปโมเดล
ปฏิทินการดำเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 55
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 56
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 57
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการ Poll
กองบรรณาธิการ
โครงการ
แบบสำรวจ 57
แบบสำรวจ 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการพิเศษ
โครงการสานเสวนาฯ ปี 55
โครงการสานเสวนาฯ ปี 56
โครงการสานเสวนาฯ ปี 57
ข่าว บทความ และวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วีดีโอข่าว/กิจกรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดู 146 ครั้ง

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถเขียนข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ในการเสนองบประมาณโครงการ ดังนี้

1. โครงการบริการวิชาการประเภททั่วไป

2. โครงการบริการวิชาการท่าสาปโมเดล

สำหรับโครงการทุกประเภทนั้นต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการในระดับคณะ/หน่วยงาน และรวบรวมส่งมายังงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. เพื่อดำเนินการจัดทำคำของบประมาณในภาพรวมส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในลำดับต่อไปเอกสารแนบ
 60-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ.doc
 60-คำอธิบายการเขียนโครงการ.docx
 หลักเกณฑ์การเสนองบประมาณโครงการบริการวิชาการ.pdf
 หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ.pdf
 นโยบายด้านการบริการวิชาการ.pdf
 ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ.pdf
 PPT-การประชุม 1-59.pptx


 
 
  
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635 E-mail: hr.srdi@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center