เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
งานวารสาร มรย.
คำแนะนำในการเตรียมบทความ
ช่องทางในการส่งบทความ
ติดต่อ
ระบบวารสารออนไลน์
งานบริหารจัดการบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม(บริการวิชาการ)
คำสั่ง/ประกาศ/แผน
โครงการบริการวิชาการที่อนุมัติ
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
โครงการท่าสาป Model
เว็บไซต์โครงการท่าสาปโมเดล
ปฏิทินการดำเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 55
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 56
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 57
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการ Poll
กองบรรณาธิการ
โครงการ
แบบสำรวจ 57
แบบสำรวจ 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการพิเศษ
โครงการสานเสวนาฯ ปี 55
โครงการสานเสวนาฯ ปี 56
โครงการสานเสวนาฯ ปี 57
ข่าว บทความ และวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วีดีโอข่าว/กิจกรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MoU)เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 08 มกราคม 2559 ดู 146 ครั้ง

23ธ.ค.58 ที่ ห้องประชุมสภามหาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านป่าไร่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนวัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาความร่วมมือการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนในโรงเรียนเครือข่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นางอำภร ทองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่ นายบูรฮัน วันอิดริส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโนรี และนายศิริ จันทร์แสง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดสวย ร่วมลงนามในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ คือ เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ระยะเวลา 3 ปี) และขยายผลการประยุกต์ใช้ความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน/ชุมชน ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ตอลดจนจัดกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ในการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข็มแข็งในโรงเรียน/ชุมชนให้อย่างยั่งยืนและเป็นรากฐานความมั่นคงของชุมชน และเพื่อให้การบริการวิชาการเกิดผลอย่างชัดเจน

 
 
  
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635 E-mail: hr.srdi@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center