เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มรภ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ เร่งพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน รร.สาธิต มรภ.ยะลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กีฑา นครยะลาเกมส์ .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 .::.

ค้นหาข่าว : A value is required.


ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2557 วันที่ 03 กรกฏาคม 2557 ดู 179 ครั้ง
ดาวน์โหลดแบบเสนอแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย วันที่ 02 กรกฏาคม 2557 ดู 316 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ดู 202 ครั้ง
กำหนดการ พิธีเปิดงานสมโภชน์หลักเมืองและงานกาชาด วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดู 708 ครั้ง
แผนผังการจัดงานสมโภชน์หลักเมืองและกาชาด วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดู 294 ครั้ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่ิอง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน วันที่ 03 เมษายน 2557 ดู 148 ครั้ง
ขอเชิญเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขสัญญารับทุน วันที่ 19 มีนาคม 2557 ดู 176 ครั้ง
โครงการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม LISREL และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย วันที่ 19 มีนาคม 2557 ดู 318 ครั้ง
รับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ฯ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ดู 186 ครั้ง
"วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา" ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสารใหม่ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ดู 223 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 08 มีนาคม 2557 ดู 150 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 01 มีนาคม 2557 ดู 256 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดสดทางไกลผ่านจภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 147 ครั้ง

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center