เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร .::. กองพัฒนานักศึกษา มรย.ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 .::. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป.รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 .::.

ค้นหาข่าว : A value is required.


ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2557 วันที่ 03 กรกฏาคม 2557 ดู 175 ครั้ง
ดาวน์โหลดแบบเสนอแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย วันที่ 02 กรกฏาคม 2557 ดู 311 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ดู 199 ครั้ง
กำหนดการ พิธีเปิดงานสมโภชน์หลักเมืองและงานกาชาด วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดู 681 ครั้ง
แผนผังการจัดงานสมโภชน์หลักเมืองและกาชาด วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดู 286 ครั้ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่ิอง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน วันที่ 03 เมษายน 2557 ดู 143 ครั้ง
ขอเชิญเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขสัญญารับทุน วันที่ 19 มีนาคม 2557 ดู 171 ครั้ง
โครงการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม LISREL และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย วันที่ 19 มีนาคม 2557 ดู 307 ครั้ง
รับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ฯ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ดู 183 ครั้ง
"วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา" ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสารใหม่ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ดู 219 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 08 มีนาคม 2557 ดู 147 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 01 มีนาคม 2557 ดู 251 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดสดทางไกลผ่านจภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 141 ครั้ง

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center