เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.

ค้นหาข่าว : A value is required.


ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2557 วันที่ 03 กรกฏาคม 2557 ดู 210 ครั้ง
ดาวน์โหลดแบบเสนอแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย วันที่ 02 กรกฏาคม 2557 ดู 359 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ดู 260 ครั้ง
กำหนดการ พิธีเปิดงานสมโภชน์หลักเมืองและงานกาชาด วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดู 867 ครั้ง
แผนผังการจัดงานสมโภชน์หลักเมืองและกาชาด วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดู 349 ครั้ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่ิอง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน วันที่ 03 เมษายน 2557 ดู 177 ครั้ง
ขอเชิญเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขสัญญารับทุน วันที่ 19 มีนาคม 2557 ดู 197 ครั้ง
โครงการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม LISREL และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย วันที่ 19 มีนาคม 2557 ดู 388 ครั้ง
รับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ฯ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ดู 210 ครั้ง
"วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา" ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสารใหม่ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ดู 266 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 08 มีนาคม 2557 ดู 177 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 01 มีนาคม 2557 ดู 295 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดสดทางไกลผ่านจภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 184 ครั้ง

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center