เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มรภ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ เร่งพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน รร.สาธิต มรภ.ยะลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กีฑา นครยะลาเกมส์ .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 .::.
ติดตามการส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 227 ครั้ง

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2557 ทั้งประเภทบริการวิชาการทั่วไป บูรณาการ และ 1 คณะ 1 พื้นที่ ดังรายละเอียดแนบ ในการนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามและสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557

สถาบันวิจัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ค้างส่ง และจัดส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จำนวนโครงการละ 5 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล 2 แผ่น (จะคืนกลับให้คณะจำนวน 3 เล่ม เมื่อรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้ลงนามรับรอง) ภายในวันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 ซึ่งสถาบันวิจัยฯ จะได้นำมาสรุปและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยทราบต่อไป สถาบันวิจัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เอกสารแนบ
 บันทึกข้อความ สน.สวพ. 254 ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557.pdf


 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center