เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร .::. กองพัฒนานักศึกษา มรย.ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 .::. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป.รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 .::.
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP)
วันที่ 19 กันยายน 2557 ดู 320 ครั้ง

                 ด้วยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา(HERP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามกลุ่มคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (50 แห่ง) ซึ่งอยู่ภายใตั "คลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ" โดยข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องเป็นโครงการตามประเด็นใดประเด็นหนึ่งใน 3 ประเด็น ดังนี้

            1. โครงการบูรณาการการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น       

            2. โครงการบูรณการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            3. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ

            ท่านที่ประสงค์จะขอรับทุนฯ สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม ว-1ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมลงลายมือชื่อจริงของหัวหน้าโครงการ และส่งข้อเสนอโครงการเป็นเอกสาร จำนวน 3 ชุด และซีดีข้อมูล จำนวน 1 แผ่น มาที่กลุ่มงานส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรอฮานา ดาคาเฮง โทร 073-299635073-299635เอกสารแนบ
 model_v1d_58.doc


 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center