เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน SUARA POLL
วันที่ 05 มีนาคม 2558 ดู 471 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  2. ตรงต่อเวลา ขยัน และมีวินัย
  3. มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบสูง
  4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน

  1. ลงพื้นที่ในอำเภอของตนเอง หรืออำเภออื่นๆ ที่สะดวกในการลงพื้นที่ (อำเภอละ 10 คน) เพื่อบันทึกข้อมูล และเก็บแบบสอบถามตามที่ได้รับมอบหมาย (นักศึกษา 1 คนสามารถเก็บได้มากกว่า 1 อำเภอๆ ละ 30 ชุด)
  2. กรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน google doc 
  3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน

       เหมาจ่ายครั้งละ 300 บาท (กำหนดเวลาการทำงานไม่เกิน 2 วัน)

สมัครด้วยตนเองได้ที่

       สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ห้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       คุณฟิตรีนา, คุณอนันท์ โทร 073-299635, 0877041310

**มีการอบรมก่อนเก็บและกรอกข้อมูลแบบสำรวจออนไลน์ค่ะ**เอกสารแนบ
 ใบสมัครนักศึกษาช่วยงาน.pdf


 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center