เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
รับสมัครนักวิจัยพี่เลี้ยง ประจำปี 2558
วันที่ 18 มีนาคม 2558 ดู 736 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  (สวพ.) ได้จัดกิจกรรมนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยและสนับสนุนนักวิจัยให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานด้านการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตามโครงการการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ประจำปี 2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

            นักวิจัยใหม่

          1. เป็นนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามประกาศทุนในแต่ละปี

          2. นักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาแล้วไม่เกิน 3 โครงการและยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐานระดับชาติ

  นักวิจัยพี่เลี้ยง

1. เป็นข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาแล้วอย่างน้อย 2 โครงการ ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากปีที่ขอและมีการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยในวารสารหรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าระดับชาติ

3. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเป็นผู้มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยใหม่ได้ตลอดระยะเวลาการรับทุน

  บทบาทหน้าที่นักวิจัยพี่เลี้ยง

1. ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน และอ่านรายงานวิจัยแก่นักวิจัยใหม่ พร้อมทั้งชี้แนะข้อควรแก้ไขในการดำเนินการวิจัย

2. นักวิจัยพี่เลี้ยง 1 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 โครงการ

  การจ่ายค่าตอบแทน

1. งบบำรุงการศึกษา นักวิจัยพี่เลี้ยงจะได้ค่าตอบแทน จำนวน 3,000 บาท ต่อ 1 โครงการ

2. งบประมาณแผ่นดิน นักวิจัยพี่เลี้ยงจะได้ค่าตอบแทน จำนวน 5,000 บาท ต่อ 1 โครงการ

โดยจะจ่ายเมื่อนักวิจัยโครงการที่ดูแลได้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย

 

™™  ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ได้ที่งานส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น

หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  1-ใบสมัครนักวิจัยพี่เลี้ยง ประจำปี 2558    2-ใบสมัครนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2558

หากมีข้อสังสัยติดต่อ นางสาวนงนุช อุ่นอุดมรักษ์  โทร. 08-6480-9163 เบอร์ติดต่อภายใน 30000  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558   ˜˜

 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center