เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
รับสมัครนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558
วันที่ 24 มีนาคม 2558 ดู 611 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น เพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดีเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือสังคมวิชาการทั่วไป โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรดีเด่นประจำปี ใน 5 ด้าน ดังนี้

          1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น

          2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

          3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

          4. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการปฏิรูปการเรียนรู้

          5. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

1. ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “นักวิจัยดีเด่น” พร้อมแผ่น CD ข้อมูลหลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ จำนวน 1 ชุด ส่งให้คณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. คณะหรือหน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น แล้วส่งแบบฟอร์มพร้อมแผ่น CD ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ จำนวน 1 ชุด ส่งที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้                    

  เกณฑ์การพิจารณา

1. เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ภายใน 3 ปี นับจากปีที่ให้รางวัล

2. เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถแสดงให้เห็นว่ามีคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการ

3. เป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ทำเป็นรายบุคคลหรือคณะวิจัย

4. ต้องไม่เป็นผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ทำเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตร

5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และอุทิศตนเพื่องานวิจัยที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง

          «¬­®ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ หรือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หรือติดต่อ นางสาวรอฮานา  ดาคาเฮง  โทร 08-6480-9163  เบอร์ติดต่อภายใน 30000 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ®­¬«เอกสารแนบ
 แบบฟอร์มประวัติและผลงาน นักวิจัยดีเด่น.doc


 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center