เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร .::. กองพัฒนานักศึกษา มรย.ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 .::. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป.รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 .::.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ดู 297 ครั้ง

                      สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 26-28พฤษภาคม 2558 ณ ห้องทรัพย์ปัญญา อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี Dr. W Md Rayman Wan Abdul Rahman เป็นวิทยากร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พ.ค. 58  รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่คุณ รอฮานา ดาคาเฮง งานส่งเสริมวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 30000 หรือทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ http://research.yru.ac.th

                     จัดโดย งานส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่นสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เอกสารแนบ
 แบบตอบรับ.pdf


 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center