เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดู 1560 ครั้ง

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถเขียนข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ในการเสนองบประมาณโครงการ ดังนี้

1. โครงการบริการวิชาการประเภททั่วไป

2. โครงการบริการวิชาการท่าสาปโมเดล

สำหรับโครงการทุกประเภทนั้นต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการในระดับคณะ/หน่วยงาน และรวบรวมส่งมายังงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. เพื่อดำเนินการจัดทำคำของบประมาณในภาพรวมส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในลำดับต่อไปเอกสารแนบ
 60-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ.doc
 60-คำอธิบายการเขียนโครงการ.docx
 หลักเกณฑ์การเสนองบประมาณโครงการบริการวิชาการ.pdf
 หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ.pdf
 นโยบายด้านการบริการวิชาการ.pdf
 ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ.pdf
 PPT-การประชุม 1-59.pptx


 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center