เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในพื้นที่ จชต.ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning .::. งานพัสดุ มรย.ประชาสัมพันธ์ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 590 รายการ .::. งานพัสดุ มรย.ประชาสัมพันธ์ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 221 รายการ .::. ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 2 .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคม ครั้งที่ 1 .::.
เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม"สร้างภาพ"
วันที่ 05 มกราคม 2559 ดู 1052 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สวพ.) เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดระบบงานวิจัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีการนำไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น สวพ. จึงได้จัดกิจกรรม “สร้างภาพ” ขึ้น และขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม “สร้างภาพ” ภายใต้หัวข้อ “สรรค์สร้างงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังใจ และร่วมกันสนับสนุนให้มีการ “สร้าง” งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่ออกมาเป็น “ภาพ” ที่ชัดเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นดังชื่อของกิจกรรม “สร้างภาพ” 

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ที่สนใจติดต่อมายังงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อคัดเลือกงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากนั้นสามารถเริ่มต้นผลิตผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดได้ทันที โดยผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1.คลิปวิดีโอที่อัพโหลดลงในยูทูปแล้ว ความยาวไม่เกิน 10 นาที เนื้อหาในคลิปจะเป็นการนำเสนองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลที่ได้ คุณค่าทางปัญญาหรือจุดเด่นของงานวิจัย ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หรือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

2.สรุปเนื้อหาของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

3.เขียนนิพนธ์ต้นฉบับ เพื่อเตรียมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   เงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลชมเชย (5 รางวัล)  เงินรางวัล   500 บาท

 

กรุณาส่งใบสมัครและผลงานมายังอีเมล montirawan@gmail.com ภายในวันที่ 28 มกราคม 2559

ผู้ส่งผลงานจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดทำผลงาน 400 บาท ต่องานวิจัย 1 เรื่อง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณมันทิราวรรณ อุทัยวรรณ  โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31002

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เอกสารแนบ
 ประชาสัมพันธ์_สร้างภาพ.pdf
 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม_สร้างภาพ.docx


 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center