เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มรภ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ เร่งพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน รร.สาธิต มรภ.ยะลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กีฑา นครยะลาเกมส์ .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 .::.
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยา
วันที่ 04 มกราคม 2559 ดู 334 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น “บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั้งยืน ครั้งที่ 4”ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (HERP) จำนวน 12 แห่ง               ที่ประชุมในครั้งนี้มีการดำเนินงานใน 2 ส่วนคือ  1) ประชุมรายงานความก้าวหน้าของการสร้างเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมถึงแนวทางในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2) การรายงานก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (HERP) ปี 2558 และงานวิจัยที่ได้รับทุนในปี 2559ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center