เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มรภ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ เร่งพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน รร.สาธิต มรภ.ยะลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กีฑา นครยะลาเกมส์ .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 .::.
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MoU)เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 08 มกราคม 2559 ดู 383 ครั้ง

23ธ.ค.58 ที่ ห้องประชุมสภามหาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านป่าไร่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนวัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาความร่วมมือการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนในโรงเรียนเครือข่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นางอำภร ทองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่ นายบูรฮัน วันอิดริส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโนรี และนายศิริ จันทร์แสง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดสวย ร่วมลงนามในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ คือ เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ระยะเวลา 3 ปี) และขยายผลการประยุกต์ใช้ความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน/ชุมชน ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ตอลดจนจัดกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ในการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข็มแข็งในโรงเรียน/ชุมชนให้อย่างยั่งยืนและเป็นรากฐานความมั่นคงของชุมชน และเพื่อให้การบริการวิชาการเกิดผลอย่างชัดเจน

 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center