เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

          ปรัชญา

              “ มุ่งมั่นบริการ  สร้างสรรค์งานวิจัย  รับใช้ชุมชน ”

 

          วิสัยทัศน์

          ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริการทางวิชาการ สู่ชุมชนรวมทั้งสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

 

                              พันธกิจ

                                  - บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและขั้นสูงให้แก่อาจารย์นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและบุคลากรในท้องถิ่น

                                  - บริการและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น

                                  - บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

                                  - บริการทางด้านวิชาการโดยการจัดอบรม สัมมนา นิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ทางวารสาร แผ่นพับ และเว็บไซต์สู่ชุมชน

                                  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

               วัตถุประสงค์

                                  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตครูวิทยาศาสตร์และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคมท้องถิ่นและระดับชาติ

                                  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาของสถาบันได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคม ท้องถิ่น และระดับชาติให้มากขึ้นและมีคุณภาพ

                                  - เพื่อเป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่และให้บริการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ

                                  - เพื่อเป็นแหล่งรับบริการวิเคราะห์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ  เพื่อสนองความต้องการของชุมชนสังคมท้องถิ่นและระดับชาติ

                                  - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีการพัฒนาความรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

ภาระกิจกลุ่มงานส่งเสริมวิจัยฯ

           มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำงานวิจัย อีกทั้งมีการจัดสรรทุนวิจัยให้ผู้ที่สนใจงานพัฒนานักวิจัย งานบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

      1) ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

                                       - บริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

                                      - พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

                                      - สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

                                      - ดำเนินการวิจัยองค์กร

2) จุดเด่น

          - มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยชัดเจน

          - มีแหล่งทุนที่เอื้อต่อการสนับสนุนงบประมาณวิจัยอย่างต่อเนื่อง

          - มีการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

                                  

 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center