เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม "สร้างภาพ"
วันที่ 05 มกราคม 2559 ดู 190 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สวพ.) เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดระบบงานวิจัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีการนำไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น สวพ. จึงได้จัดกิจกรรม “สร้างภาพ” ขึ้น และขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม “สร้างภาพ” ภายใต้หัวข้อ “สรรค์สร้างงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังใจ และร่วมกันสนับสนุนให้มีการ “สร้าง” งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่ออกมาเป็น “ภาพ” ที่ชัดเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นดังชื่อของกิจกรรม “สร้างภาพ” 

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ที่สนใจติดต่อมายังงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อคัดเลือกงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากนั้นสามารถเริ่มต้นผลิตผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดได้ทันที โดยผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1.คลิปวิดีโอที่อัพโหลดลงในยูทูปแล้ว ความยาวไม่เกิน 10 นาที เนื้อหาในคลิปจะเป็นการนำเสนองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลที่ได้ คุณค่าทางปัญญาหรือจุดเด่นของงานวิจัย ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หรือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
2.สรุปเนื้อหาของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
3.เขียนนิพนธ์ต้นฉบับ เพื่อเตรียมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   เงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลชมเชย (5 รางวัล)  เงินรางวัล   500 บาท

กรุณาส่งใบสมัครและผลงานมายังอีเมล montirawan@gmail.com ภายในวันที่ 28 มกราคม 2559

ผู้ส่งผลงานจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดทำผลงาน 400 บาท ต่องานวิจัย 1 เรื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณมันทิราวรรณ อุทัยวรรณ  โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31002

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เอกสารแนบ
 ประชาสัมพันธ์_สร้างภาพ.pdf
 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม_สร้างภาพ.docx


 
 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center