เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่"
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ดู 103 ครั้ง

 

โครงการ บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่

 

หลักการและเหตุผล

อนาคตของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจะมีความก้าวหน้าทางวิชาการได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยอย่างหนึ่งได้แก่ คุณภาพของอาจารย์ ซึ่งอาจพิจารณาได้จาก คุณภาพด้านการสอน และคุณภาพด้านการวิจัยเป็นหลัก คุณภาพด้านการวิจัยหรือการสร้างองค์ความรู้ นับเป็นด้านแรกที่ต้องพัฒนา เพราะเมื่อมีความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้ไปสอนหรือไปถ่ายทอดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยให้คณาจารย์และบุคลากรมาโดยตลอด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการฝึกอบรม ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะผลในวงกว้างและช่วยกระตุ้นและสร้างกระแสให้เห็นความสำคัญของการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย สำหรับโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ครั้งนี้ จะเป็นอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการมุ่งผลเชิงลึก และครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การคิดโครงการวิจัย จนถึงการเผยแพร่ และนำมาสู่การเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร และยังคาดหวังว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนากลุ่มนี้ จะเป็นแม่ไก่ เป็นเสาหลัก และเป็นอนาคตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป

         

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์แบบครบวงจร 

          2. เพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ์ เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์

          3. เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งจะเป็นแม่ไก่หรือเสาหลัก และเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยต่อไป

         

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการอย่างน้อย 5 คน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารฐาน TCI กลุ่ม 1 ขึ้นไป อย่างน้อย 80%ของผู้สมัคร

เชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแบบครบวงจร

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลงานตีพิมพ์ซึ่งสามารถนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการได้

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแม่ไก่หรือเสาหลัก และเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์จะมีความรู้ ทักษะการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น และจะสามารถนำไปเสนอเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้

          2. มหาวิทยาลัยจะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีผลการประเมินด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น

          3. ชุมชนจะได้รับผลต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนบนฐานของวิชาการ

 

……………………………………………………………..

 

วิธีการสมัคร

          ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมายังอีเมล์ montirawan@gmail.comหรือสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาคาร 4 ชั้น 2

 

หมายเหตุ :ข้อแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้สมัครควรมีพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา หรือการจัดการ

2.ผู้สมัครควรวางแผนว่าจะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสาขาใด

3. ผู้สมัครควรมีความพร้อมและมีความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมโครงการ

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 1 ปี มีการประเมินผลทุก 3 เดือน

 

……………………………………………………………..

 

 

โครงการ บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่

 

หลักการและเหตุผล

อนาคตของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจะมีความก้าวหน้าทางวิชาการได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยอย่างหนึ่งได้แก่ คุณภาพของอาจารย์ ซึ่งอาจพิจารณาได้จาก คุณภาพด้านการสอน และคุณภาพด้านการวิจัยเป็นหลัก คุณภาพด้านการวิจัยหรือการสร้างองค์ความรู้ นับเป็นด้านแรกที่ต้องพัฒนา เพราะเมื่อมีความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้ไปสอนหรือไปถ่ายทอดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยให้คณาจารย์และบุคลากรมาโดยตลอด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการฝึกอบรม ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะผลในวงกว้างและช่วยกระตุ้นและสร้างกระแสให้เห็นความสำคัญของการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย สำหรับโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ครั้งนี้ จะเป็นอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการมุ่งผลเชิงลึก และครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การคิดโครงการวิจัย จนถึงการเผยแพร่ และนำมาสู่การเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร และยังคาดหวังว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนากลุ่มนี้ จะเป็นแม่ไก่ เป็นเสาหลัก และเป็นอนาคตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป

         

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์แบบครบวงจร 

          2. เพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ์ เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์

          3. เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งจะเป็นแม่ไก่หรือเสาหลัก และเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยต่อไป

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการอย่างน้อย 5 คน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารฐาน TCI กลุ่ม 1 ขึ้นไป อย่างน้อย 80%ของผู้สมัคร

 

 

เชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแบบครบวงจร

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลงานตีพิมพ์ซึ่งสามารถนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการได้

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแม่ไก่หรือเสาหลัก และเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์จะมีความรู้ ทักษะการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น และจะสามารถนำไปเสนอเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้

          2. มหาวิทยาลัยจะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีผลการประเมินด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น

          3. ชุมชนจะได้รับผลต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนบนฐานของวิชาการ

 

……………………………………………………………..

 

วิธีการสมัคร

          ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมายังอีเมล์ montirawan@gmail.comหรือสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาคาร 4 ชั้น 2

 

หมายเหตุ :ข้อแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้สมัครควรมีพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา หรือการจัดการ

2.ผู้สมัครควรวางแผนว่าจะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสาขาใด

3. ผู้สมัครควรมีความพร้อมและมีความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมโครงการ

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 1 ปี มีการประเมินผลทุก 3 เดือน

 

……………………………………………………………..

โครงการ บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่

 

หลักการและเหตุผล

อนาคตของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจะมีความก้าวหน้าทางวิชาการได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยอย่างหนึ่งได้แก่ คุณภาพของอาจารย์ ซึ่งอาจพิจารณาได้จาก คุณภาพด้านการสอน และคุณภาพด้านการวิจัยเป็นหลัก คุณภาพด้านการวิจัยหรือการสร้างองค์ความรู้ นับเป็นด้านแรกที่ต้องพัฒนา เพราะเมื่อมีความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้ไปสอนหรือไปถ่ายทอดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยให้คณาจารย์และบุคลากรมาโดยตลอด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการฝึกอบรม ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะผลในวงกว้างและช่วยกระตุ้นและสร้างกระแสให้เห็นความสำคัญของการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย สำหรับโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ครั้งนี้ จะเป็นอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการมุ่งผลเชิงลึก และครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การคิดโครงการวิจัย จนถึงการเผยแพร่ และนำมาสู่การเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร และยังคาดหวังว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนากลุ่มนี้ จะเป็นแม่ไก่ เป็นเสาหลัก และเป็นอนาคตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป

         

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์แบบครบวงจร 

          2. เพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ์ เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์

          3. เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งจะเป็นแม่ไก่หรือเสาหลัก และเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยต่อไป

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการอย่างน้อย 5 คน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารฐาน TCI กลุ่ม 1 ขึ้นไป อย่างน้อย 80%ของผู้สมัคร

 

 

เชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแบบครบวงจร

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลงานตีพิมพ์ซึ่งสามารถนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการได้

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแม่ไก่หรือเสาหลัก และเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์จะมีความรู้ ทักษะการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น และจะสามารถนำไปเสนอเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้

          2. มหาวิทยาลัยจะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีผลการประเมินด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น

          3. ชุมชนจะได้รับผลต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนบนฐานของวิชาการ

 

……………………………………………………………..

 

วิธีการสมัคร

          ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมายังอีเมล์ montirawan@gmail.comหรือสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาคาร 4 ชั้น 2

 

หมายเหตุ :ข้อแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้สมัครควรมีพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา หรือการจัดการ

2.ผู้สมัครควรวางแผนว่าจะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสาขาใด

3. ผู้สมัครควรมีความพร้อมและมีความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมโครงการ

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 1 ปี มีการประเมินผลทุก 3 เดือน

 

……………………………………………………………..

โครงการ บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่

 

หลักการและเหตุผล

อนาคตของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจะมีความก้าวหน้าทางวิชาการได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยอย่างหนึ่งได้แก่ คุณภาพของอาจารย์ ซึ่งอาจพิจารณาได้จาก คุณภาพด้านการสอน และคุณภาพด้านการวิจัยเป็นหลัก คุณภาพด้านการวิจัยหรือการสร้างองค์ความรู้ นับเป็นด้านแรกที่ต้องพัฒนา เพราะเมื่อมีความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้ไปสอนหรือไปถ่ายทอดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยให้คณาจารย์และบุคลากรมาโดยตลอด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการฝึกอบรม ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะผลในวงกว้างและช่วยกระตุ้นและสร้างกระแสให้เห็นความสำคัญของการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย สำหรับโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ครั้งนี้ จะเป็นอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการมุ่งผลเชิงลึก และครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การคิดโครงการวิจัย จนถึงการเผยแพร่ และนำมาสู่การเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร และยังคาดหวังว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนากลุ่มนี้ จะเป็นแม่ไก่ เป็นเสาหลัก และเป็นอนาคตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป

         

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์แบบครบวงจร 

          2. เพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ์ เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์

          3. เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งจะเป็นแม่ไก่หรือเสาหลัก และเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยต่อไป

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการอย่างน้อย 5 คน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารฐาน TCI กลุ่ม 1 ขึ้นไป อย่างน้อย 80%ของผู้สมัคร

 

 

เชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแบบครบวงจร

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลงานตีพิมพ์ซึ่งสามารถนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการได้

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแม่ไก่หรือเสาหลัก และเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์จะมีความรู้ ทักษะการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น และจะสามารถนำไปเสนอเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้

          2. มหาวิทยาลัยจะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีผลการประเมินด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น

          3. ชุมชนจะได้รับผลต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนบนฐานของวิชาการ

 

……………………………………………………………..

 

วิธีการสมัคร

          ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมายังอีเมล์ montirawan@gmail.comหรือสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาคาร 4 ชั้น 2

 

หมายเหตุ :ข้อแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้สมัครควรมีพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา หรือการจัดการ

2.ผู้สมัครควรวางแผนว่าจะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสาขาใด

3. ผู้สมัครควรมีความพร้อมและมีความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมโครงการ

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 1 ปี มีการประเมินผลทุก 3 เดือน

 

……………………………………………………………..เอกสารแนบ
 ประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะฯ.pdf
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะฯ59_สำหรับผู้สมัคร.doc


 
 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center