เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
วันที่ 01 กรกฏาคม 2558 ดู 477 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 และจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ และจัดส่งมาที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยฯ จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ :1. หากมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหรือยุทธศาสตร์การวิจัยจาก วช. จะรีบแจ้งให้ทราบทันที 2. ผู้เสนอโครงการวิจัยจะต้องเข้าร่วมเวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สถาบันวิจัยฯ จัดขึ้น โดยช่วงเวลาการจัดเวทีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตามแบบฟอร์มและส่งภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น 4. รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ คุณรอฮานา ดาคาเฮง ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 30000 หรือทางไลน์กลุ่มนักวิจัย มรย.เอกสารแนบ
 นโยายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ.pdf
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ.pdf
 ยุทธศาสตร์การวิจัย มรย..pdf
 หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบ บกศ..pdf
 หลักเณฑ์ทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ งบ บกศ..pdf
 หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยฯ งบแผ่นดิน.pdf
 แบบ มรย. ว-1ช.doc
 แบบ มรย. ว-1ด.doc
 แบบ มรย. ส-1ช.doc
 แบบ มรย. ส-1ด.doc
 แบบ ว-1ช.doc
 แบบ ว-1ด (งบแผ่นดิน).doc


 
 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center