เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ดู 181 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13พ.ย.58 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาบรรยายและให้คำแนะนำแก่นักวิจัยในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแร่ อันจะส่งผลไปยังภาพรวมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.) เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยรภัฏยะลา ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการจัดระบบงานวิจัยให้มีคุณภาพ ได้มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ และบุคลากรที่ทำงานวิจัยด้านต่างๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

 
 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center