เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า
การบริการวิชาการแบบมีค่าธรรมเนียม
งานโครงการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
งบบำรุงการศึกษา
งบอื่นๆ
แหล่งเรียนรู้
บริการแหล่งเรียนรู้
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ
คู่มือการเรียนรู้
โปสเตอร์
สื่ออื่นๆ
ข่าว บทความและวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วิดีโอ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ประวัติความเป็นมา

            ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

         ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ   เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  บรมราชินีนาถ  เริ่มดำเนินงานในปี  พ.ศ.2547 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา  ศูนย์วิจัยฯ มีภารกิจด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ขอพระราชทานชื่อศูนย์วิจัยฯ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานชื่อว่า “ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ”ตามหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 00101./5033 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2547

            ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีพื้นที่วิจัยบริเวณ   หุบเขาลำพญา ในเขตเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งมีสภาพป่าดงดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forest)         มีระดับความสูง 50-700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  บริเวณยอดเขาเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่มีความอุดมสมบูรณ์  บริเวณที่ราบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด ส้มแขกและยางพารา ส่วนพื้นที่ลุ่มมีการทำนาข้าว และบางบริเวณเป็นพรุขนาดเล็กมีต้นสาคูจำนวนมากซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กที่หลากหลายชนิด

            ปัจจุบันศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ศึกษาสำรวจ  วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนลำพะยาเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ อันนำไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ในถิ่นกำเนิดอย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากการศึกษาสำรวจและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ  บริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ นักเรียนและครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง

 

 

 
  
 

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9679 ต่อ 31400

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center