เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า
การบริการวิชาการแบบมีค่าธรรมเนียม
งานโครงการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
งบบำรุงการศึกษา
งบอื่นๆ
แหล่งเรียนรู้
บริการแหล่งเรียนรู้
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ
คู่มือการเรียนรู้
โปสเตอร์
สื่ออื่นๆ
ข่าว บทความและวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วิดีโอ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

 • ปรัชญา    
  ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าควรเรียนรู้และรักษาให้อยู่คู่แผ่นดิน  
     
 •วิสัยทัศน์     
  เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้บริการเรียนรู้และพัฒนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
     
 • พันธกิจ       
 
1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในหุบเขาลำพญา
2. ศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและมีเครือข่ายทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3. วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
6. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7. สร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของประเทศ
 
 
• วัตถุประสงค์        
 
1. ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเป็นไปอย่างยั่งยืน
4. ศึกษาวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของท้องถิ่น เพื่อสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
 
  
 

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9679 ต่อ 31400

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center