เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า
การบริการวิชาการแบบมีค่าธรรมเนียม
งานโครงการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
งบบำรุงการศึกษา
งบอื่นๆ
แหล่งเรียนรู้
บริการแหล่งเรียนรู้
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ
คู่มือการเรียนรู้
โปสเตอร์
สื่ออื่นๆ
ข่าว บทความและวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วิดีโอ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยา
วันที่ 04 มกราคม 2559 ดู 191 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น “บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั้งยืน ครั้งที่ 4”ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (HERP) จำนวน 12 แห่ง               ที่ประชุมในครั้งนี้มีการดำเนินงานใน 2 ส่วนคือ  1) ประชุมรายงานความก้าวหน้าของการสร้างเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมถึงแนวทางในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2) การรายงานก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (HERP) ปี 2558 และงานวิจัยที่ได้รับทุนในปี 2559ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

 
 
  
 

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9679 ต่อ 31400

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center