เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า
การบริการวิชาการแบบมีค่าธรรมเนียม
งานโครงการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
งบบำรุงการศึกษา
งบอื่นๆ
แหล่งเรียนรู้
บริการแหล่งเรียนรู้
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ
คู่มือการเรียนรู้
โปสเตอร์
สื่ออื่นๆ
ข่าว บทความและวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วิดีโอ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
โครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
วันที่ 26 มกราคม 2559 ดู 164 ครั้ง

เมื่อวันที่21-22มกราคมที่ผ่าน ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้จัดโครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในตำบลท่าสาปให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านสาคอ จำนวน 42 คน ณ แหล่งเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญาและโรงเรียนบ้านสาคอ อ.เมือง จ.ยะลา เป็นเวลา 2 วัน 

โดยมีการจัดทรรศนศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสำรวจเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล พรรณไม้ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในการจำแนกพรรณไม้ และการตรวจเอกลักษณ์พืช

3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้

4. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านพฤกษศาสตร์สู่ชุมชน 

ซึ่งตลอดโครงการน้องๆนักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนามมากมาย อันนำไปสู่ความประสบความสำเร็จของการจัดโครงการในครั้งนี้

 
 
  
 

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9679 ต่อ 31400

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center