เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
กลุ่มงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจ้ยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่หน้าหลักสถาบันวิจัยฯ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 57
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 58
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 59
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
บริการวิชาการ 57
บริการวิชาการ 58
บริการวิชาการ 59
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
วิดีโอ
รายการ ก้าวอย่างพอเพียง ตอน บ้านทุ่งพลา
ตัวอย่างรายการปัั้นฝันเดอะบัณฑิต
น้ำปั่นไฟ หัวใจปัันฝาย
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
ประกาศการให้บริการวิเคราะห์และอัตราค่าธรรมเนียม
ระเบียบขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ระเบียบการใช้บริการเบิกน้ำกลั่น
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการฯ .::. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. (กสทช.) จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว .::.


แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 20 กรกฏาคม 2559 ดู 98 ครั้ง
บริการวิชาการ โครงการสนุกกับวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 มกราคม 2559 ดู 136 ครั้ง
การขอรับกุญแจเข้า-ออก ประตูข้าง วันที่ 05 มิถุนายน 2557 ดู 133 ครั้ง
การเปิด-ปิด ตึกอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 05 มิถุนายน 2557 ดู 137 ครั้ง
บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม 2557 ดู 211 ครั้ง
 


ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ...
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ดู 91 ครั้ง
ประชุมถอดบทเรียนการบริหารจัดการโครงการ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการบริหารจัดการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเซอรา อา ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดู 74 ครั้ง
ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน วันที่ 19 สิงหาคม 2559 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ มรย.ที่ 9 เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยฯ อาค ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดู 81 ครั้ง
ประชุมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 60 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดู 70 ครั้ง
ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน วันที่ 18 สิงหาคม 2559 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ มรย.ที่ 20 เรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยฯ อาคาร 4 ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดู 73 ครั้ง
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7329-9643  โทรสาร 0-7329-9653
E-mail  : scicence.cen@gmail.com
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center