เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
กลุ่มงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจ้ยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่หน้าหลักสถาบันวิจัยฯ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 57
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 58
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 59
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
บริการวิชาการ 57
บริการวิชาการ 58
บริการวิชาการ 59
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
วิดีโอ
รายการ ก้าวอย่างพอเพียง ตอน บ้านทุ่งพลา
ตัวอย่างรายการปัั้นฝันเดอะบัณฑิต
น้ำปั่นไฟ หัวใจปัันฝาย
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
ประกาศการให้บริการวิเคราะห์และอัตราค่าธรรมเนียม
ระเบียบขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ระเบียบการใช้บริการเบิกน้ำกลั่น
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ประวัติความเป็นมา

                ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในวิทยาลัยครู (พ.ศ. 2535-2539) โดยกองแผนงานกรมการฝึกหัดครูได้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างโครงการฯตามนโยบายและมาตรการของกรมการฝึกหัดครูในแผนการพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์และครูช่าง ตลอดจนมุ่งพัฒนาวิทยาลัยครูให้มีศักยภาพและความพร้อมในการสอน การวิจัย การค้นคว้าทดลอง การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำทางความคิดและเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น กำหนดพัฒนา การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่น ฯลฯ และที่ผ่านมา การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการมีปัญหาและข้อจำกัดหลายประการ อาทิ การขาดแคลนอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จากผลการวิจัยประเมินผลการใช้หลักสูตรในวิทยาลัยครู นอกจากนี้ยังขาดแคลนงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขึ้นในวิทยาลัยครู

               ผลจากการพิจารณาของคณะทำงานได้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละวิทยาลัยครู เพื่อคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (2535-2539) มี 13 แห่ง อันประกอบด้วย อุตรดิตถ์ เชียงราย กำแพงเพชร อุดรธานี มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา รำไพพรรณี หมู่บ้านจอมบึง นครศรีธรรมราช และยะลา

การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์มีแผนการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูง โดยร่วมมือประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนดำเนินการด้านการบริหาร งบประมาณและการประเมินผล

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตั้งอยู่ที่อาคาร 9 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2536 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2538 จากนั้นได้เริ่มติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ สารเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาเกษตรอุตสาหกรรม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ และนับจากนั้นถึงปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัยสำหรับให้บริการวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคลากรและหน่วยงานภายนอก ชุมชน และท้องถิ่น

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 มาตรา 10 จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นหน่วยงานในสังกัดนับจากนั้นเป็นต้นมา

 
  
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7329-9643  โทรสาร 0-7329-9653
E-mail  : scicence.cen@gmail.com
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center