เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
กลุ่มงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจ้ยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่หน้าหลักสถาบันวิจัยฯ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 57
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 58
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 59
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
บริการวิชาการ 57
บริการวิชาการ 58
บริการวิชาการ 59
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
วิดีโอ
รายการ ก้าวอย่างพอเพียง ตอน บ้านทุ่งพลา
ตัวอย่างรายการปัั้นฝันเดอะบัณฑิต
น้ำปั่นไฟ หัวใจปัันฝาย
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
ประกาศการให้บริการวิเคราะห์และอัตราค่าธรรมเนียม
ระเบียบขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ระเบียบการใช้บริการเบิกน้ำกลั่น
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

         ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งมั่นให้เป็นหน่วยงานระดับแนวหน้าของสถาบันที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ การบริการวิเคราะห์และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์

                       "ศูนย์เครื่องมือทันสมัย ให้บริการได้มาตรฐาน แหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ สร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สังคม"

 

พันธกิจ

                        1. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการทดลอง อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและขั้นสูงในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา

                        2. บริการและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้แก่อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษา โดยการจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

                        3. บริการทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดอบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้โดยทำวารสาร แผ่นพับและเสนอผ่านเว็บไซต์

                        4. บริการรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

                        5. พัฒนาบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่องและให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 
  
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7329-9643  โทรสาร 0-7329-9653
E-mail  : scicence.cen@gmail.com
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center